1. Behalve indien anders schriftelijk overeengekomen, aanvaardt de cliënt deze verkoopsvoowvaarden zonder voorbehoud en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Onze prijsoffertes zijn 1 maand geldig en worden opgemaakt zonder verbintenis wat de Ievering- en uitvoeringsdatum betreft, die steeds bij benadering wordt opgegeven. De geoffreerde prijzen zijn aan herziening onderhevig in de mate dat de lonen, en de prijzen van de grondstoffen stijgen. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, berekend tegen een intrestvoet, welke overeenkomt met deze voor gereed geld bij de bank verhoogd met 2% met een minimum van 12% per jaar. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. Als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen voor het verstrijken van de termijn. In geval dat de betaling niet volgt binnen de vijftien dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het B.W. tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding conventioneel onverminderbaar _ vastgesteld op 20% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 62 euro.

4. De prijzen omvatten de lonen, wedden, inspectiekosten, verzekeringen, speciale lasten alsook de kosten van het materiaal en de gebruikte producten, uitgezonderd het verbruik van water, elektriciteit en goede werking van het afvoersysteemfllewelke te laste zijn van de klant. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de lonen of andere kosten van e opdrachtnemer, ten gevolge van een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dringend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen lonen e.d. zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, die gelijk is aan de stijging van de kosten als hier bedoeld, en die beperkt zal zijn tot een bedrag van max 80% van de eindprijs.

5‚ Wat betreft de contracten waarvan een dag-‚ wekelijkse-, maandelijkse eenheidsprijs werd overeengekomen, dat de officiële feestdagen geen aanleiding geven tot enige prijsvermindering, evenmin als de extra werkdagen gegeven door de cliënt. “ANDO CLEANING BVBA" is verzekerd voor navolgende bedragen: Uitbatingaansprakelijkheid: euro 1.240.000 letselschade/schadegeval en Euro 125000 zaakschade/schadegeval

6. De klant onderschrijft hiermede dat hij “Ando cleaning" voor geen hoger bedrag kan aanspreken zodat de aansprakelijkheid van "Ando cleaning“ in de mate van hoger genoemde bedragen is beperkt. De klant weet en erkent dat hij zich gebeurlijk zelf voor hogere bedragen moet verzekeren.

7. De dagen en uurrooster worden opgesteld en gewijzigd in wederzijds akkoord. De termijnen en uurroosters voor de uitvoering der werken en leveringen dienen als vast beschouwd, behalve in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geval van beletsel verbindt “Ando Cleaning” zich eraan toe al de middelen in haar bezit te gebruiken om de belangen van de klant te eerbiedigen.

8. Het werkmateriaal wordt opgeslagen in de lokalen van de klant, dewelke aansprakelijk is voor elk schadegeval waarvoor hij rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk is. De klant zal instaan voor alle gebeurlijke schade aan die materialen.

9. Voor het kuisen van de binnenzijde van de uitstalramen en de vensters, is de cliënt gehouden deze zelf volledig vrij te maken. “Ando cleaning" is niet verantwoordelijk voor de beschadiging van welk voorwerp dat ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van neoninstallaties of dergelijke, of schade te wijten aan de slechte staat der gebouwen, krassen op vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten, inkrimpen of loskomen of verkleuringen van zekere bekledingen, wijst “Ando Cleaning" elke verantwoordelijkheid af, behalve in geval van een zware beroepsfout.

10. Elke aanklacht andere dan voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen de 48 uur van de levering of de uitvoering der werken aan de zetel van “Ando Cleaning" te worden geadresseerd. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde volledig bevredigend voor de klant en als dusdanig door hem aanvaard. De klant weet dat hij de korte klachttermijn van 48 uur moet respecteren omdat bij latere klacht, gezien de aard der prestaties, een correcte controle onmogelijk kan zijn.

11. Wanneer de wateraansluitingen/of elektriciteitsaansluiting defect is dient de opdrachtgever de firma “Ando Cleaning" daarvan te verwittigen zodat nutteloze verplaatsingskosten en uurloon kan voorkomen worden. Zo de opdrachtgever nalaat dit te doen en het personeel van “Ando Cleaning" doet een nutteloze verplaatsing, dan vallen uurloon- en verplaatsingskosten ten laste van de opdrachtgever. Wanneer de wateraansluiting en/of elektriciteitsaansluiting defect raakt tijdens de werken van “Ando Cleaning” dan zal het personeel onmiddellijk terug naar “Ando Cleaning" terugkeren. Zo de opdrachtgever beslist dat de breuk tijdelijk is en het personeel de herstelling dient af te wachten, dan valt het uurloon ten laste van de opdrachtgever. Zo een contract tegen forfaitaire prijs is overeengekomen zal de wachttijd of de nutteloze verplaatsing gepaard gaande met uurloon, afzonderlijk worden aangerekend.

12. De sanitaire benodigdheden zijnde handdoeken, handzeep, toiletzeep, toiletpapier en urinestenen, zijn niet in onze prijzen inbegrepen. De grote en kleine plastiekzakken zijn eveneens niet in onze prijzen inbegrepen.

13. Voor zover in het contract niet anders is vermeld, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. “Ando Cleaning" heeft evenwel het recht het contract op te zeggen mits een vooropzegperiode te respecteren van 14 dagen, dit zonder dat de klant enigerlei schadevergoeding kan vorderen. De klant kan het contract van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel het contract van onbepaalde duur opzeggen mits een vooropzegperiode te respecteren van drie maanden per aangetekend schrijven. Indien de klant deze , opzegperiode niet respecteert of het contract van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, zal hij behouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van enerzijds drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) of anderzijds tot een schadevergoeding van 30% forfaitair op het overeengekomen contractbedrag (van bepaalde duur).

14. de klant kan een periodiek onderhoud annuleren, mits dit mee te delen, 48 uur op voorhand. Indien dit niet gerespecteerd wordt, rekent Ando Cleaning een kostprijs door van 2 uur onderhoud.

15. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van KORTRIJK.

 

© Ando Cleaning bvba | Verkoopsvoorwaarden | contact | site created by ReMark